base64 image logo
Regulamin

Regulamin Uczestnictwa

Postanowienia ogólne:

 1. 15. Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego i 14. Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego, zwany dalej Kongresem, odbywa się w dniach 19-21 listopada 2024 r. w Żninie k. Poznania.
 2. Organizatorem Kongresu jest Wydawnictwo FARMACOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zwana dalej Wydawnictwo FARMACOM lub Organizator.
 3. Przepisy niniejszego regulaminu odnoszą się do wszystkich uczestników Kongresu.

Warunki uczestnictwa w Kongresie:

 1. Zgłoszenie na Kongres następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Kongresu ( https://kongresfarmaceutyczny.pl , https://kongres-kosmetyczny.pl).
 2. Zgłaszający zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie (nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Kongresu tj. do 14.11.2024 r.)
 3. Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem FARMACOM.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie opłaty w pełnej wysokości w terminie wskazanym przez Wydawnictwo FARMACOM.

 

Warunki płatności:

 1. Ceny uczestnictwa oraz pozostałe, możliwe formy promocji podczas Kongresu zawarte są w materiałach dotyczących Kongresu, dostępnych m.in. na stronie internetowej Kongresu ( https://kongresfarmaceutyczny.pl , https://kongres-kosmetyczny.pl)
 2. Organizator po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przesyła fakturę pro forma, będącą potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
 3. Zgłaszający dokonuje wpłaty 100% kosztów brutto udziału w Kongresie w terminie określonym w fakturze pro forma.
 4. Organizator po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty należności za uczestnictwo w Kongresie przesyła Zgłoszonemu fakturę, potwierdzającą wpłatę i udział w Kongresie.
 5. Koszt zakwaterowania i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 6. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym przez Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej
 7. Wpłaty prosimy dokonywać na podstawie faktury pro forma na konto:

PLN – ING Bank Śląski S.A., O/Wodzisław Śląski
PL91 1050 1344 1000 0090 8033 2100

lub
EUR – ING Bank Śląski S.A., O/Wodzisław Śląski
PL90 1050 1344 1000 0090 8033 2118

W opisie wpłaty prosimy podać numer faktury pro forma oraz dopisek „15 KŚPF” lub “14 KŚPK”.

Rezygnacja:

 1. Organizator dopuszcza jedynie możliwość zmiany osoby uczestniczącej w Kongresie. W takiej sytuacji Uczestnik rezygnujący zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi informacji o tym fakcie.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie, organizator obciąża Uczestnika 100% kosztów zadeklarowanego uczestnictwa, jeżeli opłata za uczestnictwo została już dokonana, to nie podlega zwrotowi.
 3. Nie wzięcie udziału w Kongresie nie zwalnia Uczestnika z konieczności pokrycia pełnych kosztów zadeklarowanego wcześniej uczestnictwa.

 

Odwołanie lub zmiana terminu Kongresu:

 1. Jeśli Kongres nie będzie mógł się odbyć z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. wskutek zakazu organizacji wydarzeń takich jak Kongres, wprowadzonego z powodu stanu epidemii, Wydawnictwo FARMACOM może odwołać Kongres lub zmienić termin Kongresu.
 2. W przypadku zmiany terminu Kongresu, zmianie ulega tylko termin organizacji Kongresu, a wszelkie pozostałe ustalenia wynikające ze zgłoszenia uznaje się za obowiązujące.
 3. O zmianie terminu lub odwołaniu Kongresu Uczestnicy powiadomieni zostaną poprzez pocztę elektroniczną oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: https://kongresfarmaceutyczny.plhttps://kongres-kosmetyczny.pl.
 4. W przypadku odwołania Kongresu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie. Wszystkie wpłacone środki zostaną zaliczone na poczet kolejnego Kongresu, którego data zostanie podana przez Organizatora w najbliższym możliwym czasie.

 

Reklamacje:

Reklamacje Uczestników Kongresu mogą być zgłaszane wobec Organizatora nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Kongresu w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Farmacom, ul. Św Jana 16, 44-300 Wodzisław Śląski bądź pocztą elektroniczną na adres: redakcja@farmacom.com.pl

 

Postanowienia końcowe:

 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się nieinwazyjnej kontroli stanu zdrowia, poprzez m.in. ustalenie temperatury ciała Uczestnika przy pomocy termometru bezdotykowego. Kontrola, o której mowa w zdaniu pierwszym może odbyć się w przypadku zaistnienia ryzyka epidemiologicznego, a tym samym sytuacji zagrożenia stanu zdrowia innych Uczestników. Uczestnik zobowiązuje się także do samodzielnego zgłoszenia się do personelu Organizatora, obecnego podczas Kongresu, w przypadku zaobserwowania u siebie symptomów związanych z rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną.
 3. W przypadku negatywnego wyniku kontroli, o której mowa w pkt 1., Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Uczestnikowi zastępczej formy udziału w Kongresie, poprzez przekazanie Uczestnikowi materiałów konferencyjnych, w tym elektronicznych wersji prezentacji i wystąpień zaprezentowanych podczas sesji wykładowych Kongresu.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 5. Kongres ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
 8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 9. 9.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie https://kongresfarmaceutyczny.plhttps://kongres-kosmetyczny.pl.
 10. 11.  Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania zgłoszenia udziału przez Uczestnika.
 11. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następującym zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail.
 3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Uczestnika w procesie rejestracji.
 4. Dane osobowe Uczestników, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konferencji.
 5. Podanie danych przez Uczestników jest niezbędne do przeprowadzenia rejestracji Uczestników Konferencji. Uczestnikom Konferencji przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, kopii danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia podanych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W celu realizacji wymienionych wyżej praw podmiotowych należy wysłać korespondencję elektroniczną na adres e-mail Organizatora: redakcja@farmacom.com.pl
 6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane uprawnionym do ich otrzymania podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników przez 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia Konferencji.
 8. Organizator nie przekazuje danych osobowych Uczestników do państw trzecich.
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie dokonywane profilowanie.

 

Translate »

Rejestracja

Zgłoś swój udział w Kongresie i ciesz się licznymi profitami z uczestnictwa w Kongresie!
Dla producentów Rejestracja online
Dla dostawców Rejestracja online