Najbliższa konferencja

 • 000

  Dni

 • :
 • 00

  Godzin

 • :
 • 00

  Minut

 • :
 • 00

  Sekund

Regulamin

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Postanowienia ogólne:

 1. 11. Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego, zwany dalej Kongresem, odbywa się w dniach 19-21 listopada 2019 r. w Łodzi.
 2. Organizatorem Kongresu jest Wydawnictwo FARMACOM Spółkia z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 3. Przepisy niniejszego regulaminu odnoszą się do wszystkich uczestników Kongresu.

                                

Warunki uczestnictwa w Kongresie:

 

 1. Zgłoszenie na Kongres następuje poprzez przesłanie do Wydawnictwa FARMACOM listem poleconym, faksem lub e-mailem wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, otrzymanego przez organizatora w drodze wysyłki mailowej lub pobranego ze strony internetowej Kongresu.
 2. Zgłaszający zobowiązany jest do przesłania czytelnie wypełnionego formularza do organizatora w wyznaczonym terminie (nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Kongresu tj. do 12.11.2019 r.)
 3. Organizator po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przesyła fakturę pro forma, będącą potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
 4. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem FARMACOM.
 5. Zgłaszający dokonuje wpłaty 100% kosztów brutto udziału w Kongresie w terminie określonym w fakturze pro forma.
 6. Organizator po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty należności za uczestnictwo w Kongresie przesyła Zgłoszonemu fakturę zaliczkową potwierdzającą wpłatę i udział w Kongresie.
 7. W przypadku braku zapłaty należności w terminie podanym na fakturze Organizator nie gwarantuje uczestnictwa w Kongresie.
 8. Organizator nie odpowiada za zakwaterowanie Uczestnika podczas trwania Kongresu.
 9. Końcowe faktury VAT za udział w Kongresie wystawiane będą w terminie do 14 dni po jego zakończeniu.


Warunki płatności:

 1. Ceny uczestnictwa oraz pozostałe, możliwe formy promocji podczas Kongresu zawarte są w materiałach dotyczących Kongresu, dostępnych m.in. na stronie internetowej Kongresu.
 2. Wpłaty prosimy dokonywać na podstawie faktury pro forma na konto:

ING Bank Śląski S.A., O/Wodzisław Śląski 20 1050 1344 1000 0090 8033 0856.

W opisie wpłaty prosimy podać numer faktury pro forma, nazwę firmy oraz dopisek „11 KŚPF”.


Warunki rezygnacji:

 1. Rezygnacja z udziału w Kongresie może nastąpić wyłącznie pisemnie w formie oświadczenia, przesłanego mailem, faksem lub listem poleconym na adres Wydawnictwa FARMACOM.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie, organizator obciąża Uczestnika:

- 100% kosztów zadeklarowanego uczestnictwa w przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie w okresie krótszym, bądź równym 14 dniom kalendarzowym przed rozpoczęciem Kongresu.

- 50% kosztów zadeklarowanego wcześniej uczestnictwa w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Kongresie w okresie dłuższym lub równym 15 dniom przed rozpoczęciem Kongresu

3. Organizator dopuszcza możliwość zmiany osoby uczestniczącej w Kongresie. W takiej sytuacji Uczestnik rezygnujący zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi informacji o tym fakcie.

4. Nie odwołanie zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i nie wzięcie w nim udziału nie zwalnia Uczestnika z konieczności pokrycia pełnych kosztów zadeklarowanego wcześniej uczestnictwa.